Ministr Jiří Dienstbier vítá nález Ústavního soudu ve věci adopce homosexuálními páry

Ústavní soud ve svém nálezu zveřejněném v úterý 28. června konstatoval, že pouhá skutečnost, že osoba žije v registrovaném partnerství, nemůže být překážkou osvojení dítěte. Na briefingu v Poslanecké sněmovně ministr Dienstbier společně s náměstkyní Martinou Štěpánkovou nález přivítal. 

Ustanovení zákona o registrovaném partnerství, které zakazovalo osvojit si dítě, bylo zjevně diskriminační. Jak konstatoval Ústavní soud zasahovalo do práva na lidskou důstojnost a osobní život, “ prohlásil ministr Dienstbier. Nález Ústavního soudu uvítal:“Toto rozhodnutí zrovnoprávňuje osoby v registrovaném partnerství. Ta absurdita byla tím větší,  že osobám homosexuální orientace zákon nezakazuje osvojit si dítě přesně jenom do okamžiku než uzavřou registrované partnerství. Na tom je zjevné, že k tomu omezení žádný racionální důvod ani nemohl být.„Ústavní soud vydal nález v případě žaloby osoby, která žije v registrovaném partnerství a nebyla zařazena do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, protože takovou možnost výslovně zapovídá ustanovení § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. Žalobu projednával Městský soud v Praze, který ale řízení o této žalobě přerušil a věc předložil Ústavnímu soudu, neboť se domníval, že předmětné zákonné ustanovení, které má být ve věci aplikováno, je diskriminační a tudíž protiústavní.

Ústavní soud dospěl k závěru, že napadené zákonné ustanovení odporuje právu na lidskou důstojnost. Pokud je totiž založeno na tom, že z určitého práva vylučuje určitou skupinu osob jen proto, že se rozhodly uzavřít registrované partnerství, činí z nich de facto jakési osoby „druhého řádu“ a dává jim bezdůvodně určité stigma, které evokuje představu o jejich méněcennosti, zásadní odlišnosti od ostatních a zřejmě i o neschopnosti se – oproti osobám jiným – náležitě postarat o děti. Ústavní soud proto uzavírá, že napadeným zákonným ustanovením, kterým byla jedna skupina osob (registrovaní partneři) zcela nedůvodně vyloučena z možnosti osvojení dětí, dochází ve svých důsledcích k zásahu do jejich lidské důstojnosti a též k porušení jejich práva na ochranu soukromého života.

Zdroj: www.vlada.cz

Share