Vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení.

Dokument se zaměřuje na řešení existence a předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit, včetně zavedení systému pravidelného sledování jevu sociálního vyloučení ve spolupráci se všemi dotčenými resorty.

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020
Podle nejnovějšího výzkumu MPSV z roku 2015 žije v ČR 95 000 – 115 000 sociálně vyloučených osob, koncentrovaných v 606 sociálně vyloučených lokalitách. Oproti roku 2006 se tak počet sociálně vyloučených osob navýšil o dvě pětiny až jednu polovinu a počet sociálně vyloučených lokalit vzrostl téměř o 80 %.   I v reakci na tento stav vláda na dnešním jednání schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-20, která se zaměřuje na řešení existence a předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit. Vláda si tak stanovila konkrétní cíle v oblasti bezpečnosti, bydlení, podpory rodin, sociálních služeb a sociální práce, vzdělávání či zaměstnanosti, kterých chce do roku 2020 dosáhnout. Nově je ve Strategii zpracováno téma dluhů a zdraví, což jsou opomíjené oblasti, které jsou pro řešení sociálně vyloučených lokalit podstatné.

„Chceme-li účinně řešit sociální exkluzi a snižovat počet sociálně vyloučených lokalit, je v první řadě nezbytné vědět, jak se sociálně vyloučené lokality a počet osob v nich v čase mění. Proto chceme ve spolupráci s dalšími resorty nastavit systém pravidelného monitorování jevu sociálního vyloučení, a to na celém území republiky, což nám umožní nejen včasné řešení, ale také účinnější zaměření nástrojů prevence sociálního vyloučení,“ říká ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. 

Strategie obsahuje cíl zpracovat analýzu kompetencí ve veřejné správě v oblasti sociálního začleňování s identifikací případných „bílých míst“, na jejichž základě může být přikročeno k úpravám či tvorbě legislativy. Na strategické a specifické cíle navážou konkrétní opatření, kterými se schválených cílů dosáhne, a to formou Akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, který bude předložen vládě v červenci 2016.

 „Zároveň s mapováním sociálního vyloučení je nutné analyzovat současné kompetence jednotlivých orgánů veřejné správy a dalších subjektů podílejících se na řešení sociální exkluze. Podrobná analýza současného stavu by měla napomoci jasnému vymezení kompetencí na státní, krajské a místní úrovni, měla by vést k odstranění duplicit či odhalení nepokrytých oblastí a být tak podkladem pro  smysluplnou koordinaci všech aktérů sociálního začleňování,“ dodává ministr Dienstbier.

zdroj: vlada.cz

Share